Prawa autorskie Creatoria®

§ 1

Materiały prezentowane na stronie www.creatoria.pl, teksty, rozwiązania technologiczne oraz wizerunkowe, produkty, znaki firmowe oraz specyfikacje techniczne, chronione są prawem autorskim Creatoria®.

„Od­po­wie­dzial­ność kar­ną z ty­tu­łu prze­stępstw prze­ciw­ko pra­wu au­tor­skie­mu jest ure­gu­lo­wa­na w art. 115 – 124 usta­wy z dnia 4 lu­te­go 1994 r. o pra­wie au­tor­skim i pra­wach po­krew­nych, da­lej p.a. Nor­my praw­ne od­no­szą­ce się do od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej, a za­war­te w tej spe­cu­sta­wie są prze­pi­sa­mi szcze­gól­ny­mi wzglę­dem usta­wy z dnia 6 czerw­ca 1997 r. – ko­deks kar­ny (Dz. U. z 2021, poz. 1023), da­lej: k.k. Ozna­cza to, że w przy­pad­ku po­peł­nie­nia prze­stępstwa wy­mie­rzo­ne­go w pra­wa au­tor­skie, za­sto­so­wa­nie znaj­dą prze­pi­sy z czę­ści ogól­nej ko­deksu kar­ne­go (m.in. re­gu­la­cje dot. form wi­ny lub przy­pad­ków wy­łą­cze­nia od­po­wie­dzial­no­ści).”  więcej o prawie autorskim >>

§ 2

Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe oraz logotypy należące do podmiotów trzecich i prezentowane na projektach koncepcyjnych, wizualizacjach prezentowane są w celach informacyjnych i poglądowych za zgodą ich właścicieli.

§ 3

Wszelkie materiały prezentowane na stronie www.creatoria.pl,  są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych oraz udostępniania w.w. materiałów skierowanych za pośrednictwem poczty e-mail  bez pisemnej zgody Creatoria®.

§ 4

Podczas zapoznawania lub korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej, użytkownik nie nabywa Prawa autorskich oraz jakichkolwiek uprawnień do treści lub materiałów graficznych, a w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniana lub wykorzystywania treści i elementów graficznych zawartych na stronie www.creatoria.pl i innych będących własnością Creatoria®.

§ 5

W przypadku, gdy użytkownik chce wykorzystać materiały udostępniane na stronie www.creatoria.pl lub innych będących własnością Creatoria® do użytku komercyjnego, konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu uprawnionego poprzez kontakt e- mailowy.

§ 6

Znak towarowy Creatoria® jest nazwą zastrzeżoną w UPRP.

„W razie naruszenia tego prawa przez osobę trzecią – na przykład poprzez umieszczenie danego znaku na własnych towarach lub użycie go w reklamie – uprawnionemu przysługują roszczenia negatoryjne (roszczenie o zaniechanie, roszczenie o zaniechanie działań na przyszłość) i roszczenia kompensacyjne (roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, roszczenie o naprawianie szkody). Naruszającemu prawo ochronne do znaku towarowego grozi spotkanie się z każdym z tych roszczeń, przy czym uprawniony może dochodzić ich jednocześnie. Następne akapity przybliżą każde z powyższych roszczeń.” więcej o kopiowaniu znaków towarowych >>

§ 7

Mając na względzie zasady funkcjonowania strony internetowej oraz związaną z tym faktem konieczność aktualizacji, Creatoria® zastrzega możliwość występowania na stronie informacji nieaktualnych.

Jeżeli masz pytanie dotyczące praw autorskich do prezentowanych na naszej stronie projektów, zapraszamy do kontaktu

Więcej